Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Poniedziałek, 19 sierpnia 2019
oferty pracy: 1744
oferty praktyk i staży: 169
zarejestrowani pracodawcy: 291
A A A

Program Praktyk Zawodowych - I nabór

02.06.2017

Projekt pilotażowy dla studentów Instytutu Politechnicznego

unia.png              

Do pobrania:

Pierwsza strona Dziennika pilotażowej praktyki zawodowej  .doc 

 

Praca aplikacyjna

Praca aplikacyjna, którą realizuje Student, powstaje w wyniku jego inspiracji udziałem w projekcie 6-miesięcznych praktyk zawodowych. Temat pracy jest wynikiem dyskusji i współpracy Studenta i jego dwóch Opiekunów (zakładowego i uczelnianego) przy udziale Promotora (o ile nie jest nim równocześnie uczelniany Opiekun praktyk).

Aplikacyjna praca dyplomowa podejmuje temat praktyczny związany najczęściej ze specyfiką podmiotu, w którym realizowana jest praktyka zawodowa lub ze specyfiką branży, której dotyczy. Istotą tego typu prac jest możliwość praktycznego zastosowania niektórych rozwiązań w danym obszarze lub branży.

Na pierwszej stronie pracy aplikacyjnej oraz na stronie, na której zamieszczamy podane poniżej zdanie, należy zamieścić logotypy projektowe. Należy pamiętać, że logotypy powinny być w oryginalnych kolorach. Logotypy znajdziesz tutaj>

Na pierwszej (drugiej, trzeciej) stronie pracy aplikacyjnej (jeżeli nie jest to możliwe, to na ostatniej stronie pracy) należy umieścić następujące zdanie: „Praca została zainspirowana udziałem w projekcie pn. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” realizowanym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie. Projekt koordynowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 3.1 Kompetencjw szkolnictwie wyższym, wniosek o dofinasowanie projektu nr POWR.03.01.00-00-P002/15   

 

Dotyczy: Praw autorskich do prac dyplomowych w ramach PPZ, (opinia Prawnika, listopad 2017) ---->TUTAJ

 

Prosimy o kserowanie biletów miesięcznych wydrukowanych przez kasę fiskalną zaraz po ich zakupie, nie przyjmujemy "wyblakłych" - niewidocznych biletów. 

 

Zmiany w "Zasadach zwrotu kosztów w ramach programu PZ" !

Zmianie ulega treść pkt 5., a dokładnie ostatnie zdanie, które otrzymuje następujące brzmienie: Ostatni wniosek powinien zostać złożony nie później niż tydzień po zakończeniu praktyk".   
 

Zasady wypełnienia wniosków o zwrot kosztów

Wnioski o zwrot kosztów prosimy uzupełniać komputerowo (wersja edytowalna)! Wszystkie dokumenty wymagane w projekcie dostępne są poniżej w wersji edytowalnej. Na dokumentach prosimy o wpisywanie adresu zameldowania, który podali Państwo w umowie.

Zwrot kosztów następuje „z dołu”, tzn. jeżeli chcemy uzyskać zwrot kosztu najmu za miesiąc lipiec, należy to uwzględnić dopiero we wniosku składanym po zakończeniu tego miesiąca, czyli w sierpniu. We wniosku należy podać okres za jaki starają się Państwo o zwrot kosztów najmu lub biletu miesięcznego w rubryce "Wykaz poniesionych kosztów".

Aby uzyskać zwrot kosztów najmu mieszkania (pokoju) należy dołączyć do wniosku o zwrot kosztów następujące dokumenty;

  1. ksero umowy najmu lokalu mieszkalnego (oryginał do wglądu);
  2. wyliczenie zwrotu za koszt najmu;
  3. dowód przelewu na konto wynajmującego;
  4. ksero listy obecności praktykanta na praktyce (karta pracy praktykanta na pilotażowej praktyce zawodowej) za okres, za który student ubiega się o zwrot kosztów.

Sposób wyliczenia zwrotu kosztu najmu – przykład:

  • okres, za który student ubiega się o zwrot kosztów najmu to od 1 lipca do 31 lipca;
  • w umowie najmu mieszkania (pokoju) opłata za najem wynosi 310 zł miesięcznie;
  • liczba dni w miesiącu lipcu: 31 dni;
  • student w podanym okresie odbył 20 dni na praktyki (wg listy obecności);
  • 310 zł : 31 dni = 10 zł/dzień;
  • 20 dni praktyki x 10 zł = 200 zł;
  • czyli kwota podlegająca zwrotowi to 200 zł.

Ważne: Może się zdarzyć, iż w umowie najmu lokalu mieszkalnego jako najemcy są wymienione dwie osoby (lub więcej osób) i podana jest kwota najmu dla dwóch osób (lub więcej). Należy w takiej sytuacji we wniosku o zwrot kosztów dodatkowych w rubryce „Krótkie uzasadnienie dodatkowych kosztów poniesionych podczas odbywania praktyki” szczegółowo uzasadnić, dlaczego ubiegają się Państwo o zwrot kwoty innej niż kwota podana w umowie najmu, np.;

  • w umowie najmu widnieją dwie osoby jako najemcy;
  • kwota najmu w umowie to 700 zł na dwie osoby miesięcznie, czyli 350 zł / osobę;
  • we wniosku wnioskujemy o zwrot 350 zł;
  • w rubryce „Krótkie uzasadnienie……” wpisujemy szczegółowo na jakiej podstawie wyliczyliśmy kwotę 350 zł.

Należy także zwrócić uwagę na to, aby w potwierdzeniach wykonania przelewu jako ODBIORCA widniało imię i nazwisko (lub nazwa) wynajmującego, który jest wymieniony w umowie najmu lokalu mieszkalnego. Aby nie powielać dopinania do wniosków kopii umowy najmu (do 1-go składanego wniosku należy kopię umowy najmu dopiąć - oryginał do wglądu), należy w poleceniu przelewu w rubryce "tytuł operacji" wpisać: opłata za najem za miesiąc ........... zgodnie z umową numer ..... lub opłata za najem za miesiąc ..... zgodnie z umową najmu zawartą dnia ...... . Natomiast we wniosku o zwrot kosztów, w rubryce "Wykaz poniesionych kosztów..." wymieniając koszt najmu mieszkania (pokoju), należy obok wpisać: "umowa najmu dołączona do wniosku nr ... (podać nr wniosku, do którego dołączono kopię umowy najmu)".

Przypominamy, że zwrot kosztu najmu będzie zwracany tylko w uzasadnionych przypadkach, każdy przypadek należy uzasadnić we wniosku o zwrot kosztów.

Aby uzyskać zwrot za bilet miesięczny należy dołączyć do wniosku następujące dokumenty:

  1. fakturę za bilet miesięczny wystawioną na imię i nazwisko studenta-praktykanta lub bilet imienny;
  2. wyliczenie zwrotu za zakup biletu miesięcznego;
  3. ksero listy obecności praktykanta na praktyce (karta pracy praktykanta na pilotażowej praktyce zawodowej) za okres, za który student ubiega się o zwrot kosztów.

Sposób wyliczenia zwrotu za bilet miesięczny – przykład:

  • okres obowiązywania biletu miesięcznego: od 1 lipca do 31 lipca br.;
  • liczba dni kalendarzowych w okresie obowiązywania biletu: 31 dni;
  • cena biletu: 31 zł;
  • student w okresie ważności biletu odbył 20 dni praktyki (wg listy obecności);
  • 31 zł : 31 dni = 1 zł;
  • 20 dni praktyki x 1 zł = 20 zł;
  • kwota podlegająca zwrotowi to 20 zł.

Jeżeli student-praktykant dojeżdża na miejsce odbywania praktyki własnym środkiem transportu, by rozliczyć się w ramach zwrotu dodatkowych kosztów musi dołączyć do wniosku następujące dokumenty:

 

Zmiany do "Zasad zwrotu kosztów w ramach Programu PZ"

1. Zmiana pierwsza dotyczy punktu 3e (zwrot kosztów za dojazdy do miejsca odbywania praktyki); po uzgodnieniach z MNiSW kwalifikowany będzie zwrot kosztów dojazdu do miejsca odbywania praktyki także wtedy, kiedy realizacja praktyki odbywa się w miejscu stałego zamieszkania (na tych samych zasadach co wcześniej ustalono w Zasadach zwrotu kosztów); np. w obrębie miasta Tarnowa zwrot za bilety MPK.

2. Zmiana druga dotyczy punktu 6 (do każdego złożonego Wniosku o zwrot kosztów należy dołączyć oryginały dokumentów poświadczjących ich faktyczne poniesienie - faktury, rachunki, paragony, bilety. Dokumenty powinny być połączone z Wnioskiem w sposób trwały - zszyte). Wszystkie dowody faktycznego poniesienia kosztu tj. rachunki, faktury, itp. powinny być wystawione na imię i nazwisko Studenta-Praktykanta, a nie jak wcześniej informowaliśmy - na uczelnię.

Uszczegółowienie punktu 3f - zwrot kosztów za zakwaterowanie będzie możliwy po przedstawieniu dowodów poniesienia tychże kosztów, w przypadku wynajmu mieszkania czy pokoju należy przedstawić umowę najmu.

 

Dokumenty do pobrania:

Regulamin pilotażowej praktyki zawodowej na kierunku studiów:

Załączniki do ww.regulaminów pilotażowej praktyki zawodowej:

  • zał.nr 1 - Arkusz pilotażowej praktyki zawodowej, .doc, .pdf
  • zał.nr 2 - Karta pracy praktykanta na pilotażowej praktyce zawodowej (Lista obecności studenta na praktyce), .doc, .pdf
  • zał. nr 3 - Szczegółowy program pilotazowej praktyki zawodowej (wzór), .doc, .pdf
  • zał. nr 4 - Szczegółowy harmonogram pilotażowej praktyki zawodowej, .doc, .pdf
  • zał. nr 5 - Dziennik praktyki zawodowej, .doc, .pdf
  • zał. nr 6 - Sprawozdanie praktykanta z pilotażowej praktyki zawodowej, .doc, .pdf
  • zał. nr 7 - Protokół zaliczenia pilotażowe praktyki zawodowej, .doc, .pdf
  • zał. nr 8 - Sposób wystawiania ocen podczas trwania i zaliczania pilotażowych praktyk zawodowych, .doc, .pdf                  

 

Zasady zwrotu kosztów w ramach Programu PZ:

Ww. załączniki - WYPEŁNIONE KOMPUTEROWO - (wnioski o zwrot kosztów wraz z podaniem numeru konta bankowego) należy składać w Biurze Karier, Projektów i Współpracy, budynek C, p. 300e w godz.8:00-16:00. W podane poniżej dni Biuro Karier będzie czynne dla Studentów do godz. 18:00:

  • 21, 24 i 25 lipca,
  • 23, 24 i 25 sierpnia,
  • 22, 25 i 26 września,
  • 23, 24 i 25 października,
  • 22, 23 i 24 listopada,
  • 20, 21 i 22 grudnia. 

 

Regulamin wypłacania stypendiów:

Wypełnione załączniki do regulaminu wypłacania stypendiów należy składać w Dziale Pomocy Materialnej, budynek A, p. 030 w godz. 9:00-14:00 (od poniedziałku do piątku).

 

Wzory dokumentów:

 

Firmy zakwalifikowane do projektu

Poniżej prezentujemy listę firm, które wezmą udział w projekcie „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych”, I nabór . O miejscu swojej praktyki decydował student w porozumieniu z opiekunem praktyk z ramienia uczelni oraz w konsultacji z wybraną firmą oferującą miejsce na praktykę.

  1. Altconnect Sp. z o.o.
  2. Beker Farby Przemysłowe Sp. z o.o.
  3. elPLC SP. z o.o.
  4. Grupa Azoty Automatyka Sp. z o.o.
  5. Grupa Azoty S.A.
  6. MN Labs Janicki, Niesłuchowski, Sonic s.c
  7. INSPE-PROJEKT
  8. ITC Bernard Łabno
  9. MGGP S.A.
  10. Zakłady Mechaniczne Tarnów S.A.

Dziękujemy wszystkim firmom, za wzięcie udziału w rekrutacji do projektu. Pragniemy poinformować, iż nasza uczelnia złożyła kolejną ofertę do II naboru programu praktyk zawodowych. W przypadku zatwierdzenia naszej oferty przez MNiSW będziemy uruchamiać drugą rekrutację; o szczegółach będziemy informować na bieżąco.

 

Koniec naboru Podmiotów / Pracodawców przyjmujących na praktyki zawodowe

28 kwietnia 2017 r. zakończył się nabór Podmiotów / Pracodawców przyjmujących studentów na praktyki zawodowe w ramach pilotażowego projektu  „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych”.

Poniżej znajduje  się lista firm, które zgłosiły chęć udziału w projekcie wraz z oferowaną liczbą miejsc  na praktykę i ze wskazaniem studentów z określonych kierunków kształcenia:

  1. Altconnect Sp. o.o. (informatyka - 4 osoby)
  2. Becker Farby (inżynieria materiałowa - 3 os., elektrotechnika - 1 os.)
  3. CenterMed Sp. z o.o. (elektronika i telekomunikacja - 2 os., informatyka - 2 os.)
  4. Cyfrowe Systemy Telekomunikacyjne Sp. z o.o. ( informatyka - 4 os.)
  5. elPLC Sp. z o.o. (Programista PLC – 2 os., Programista PC - 2 os., Elektryk - Automatyk 2 os., Konstruktor CAD - 2 os.)
  6. Gate-SoftWare Sp. z o.o. (informatyka, elektrotechnika, elektronika i telekomunikacja - 6 os.)
  7. Getso.pl Sp. z o.o. (informatyka - 1 os.)
  8. GO ERP Sp. z o.o. (informatyka - 2 os.)
  9. Grupa Azoty Automatyka Sp. z o.o. (elektrotechnika - 3 os.)
  10. Grupa Azoty S.A. (inżynieria materiałowa - 5 os.)
  11. MN Labs Janicki, Niesłuchowski, Sonic s.c (informatyka - 3 os.)
  12. INSPE-PROJEKT Sp. z o.o. (elektronika i telekomunikacja, informatyka - 1 os.)
  13. ITC Bernard Łabno (informatyka - 8 os.)
  14. Kamsoft S.A. (informatyka - 3 os.)
  15. MGGP S.A. (informatyka - 2 os.)
  16. NoGravity Sp. z o.o. (informatyka - 2 os.)
  17. Stowarzyszenie Medycyna Polska (elektronika i telekomunikacja - 2 os., informatyka - 2 os.)
  18. WEBimpuls Sp. z o.o. (informatyka - 2 os.)
  19. Zakłady Mechaniczne Tarnów S.A. (elektronika i telekomunikacja - 2 os., informatyka - 2 os., inżynieria materiałowa - 1 os.)

15 maja 2017 zostanie ogłoszona lista firm, w których studenci odbędą praktyki w ramach niniejszego projektu. O miejscu praktyki ostatecznie zdecyduje student w porozumieniu z Opiekunem praktyki z ramienia uczelni oraz firmą oferującą miejsce na praktykę. Każda propozycja firmy zostanie dokładnie przeanalizowana w kontekście jak najlepszego „dopasowania” kandydata na praktykę i jego możliwości do propozycji firmy.

 

Nabór Podmiotów / Pracodawców przyjmujących na praktyki zawodowe

W dniach 30 marca 2017 – 28 kwietnia 2017 trwa NABÓR Podmiotów/Pracodawców, którzy zdecydują się na przyjęcie studentów z Instytutu Politechnicznego PWSZ w Tarnowie na półroczne, płatne praktyki zawodowe w ramach Programu praktyk zawodowych realizowanego w ww. projekcie pilotażowym. Zachęcamy do zapoznania się z Ogłoszeniem i Regulaminem naboru oraz do złożenia Formularza zgłoszeniowego. ZAPRASZAMY do współpracy i współrealizacji tego projektu.

 

Rekrutacja na Uczelnianych opiekunów praktyk zawodowych

Trwa rekrutacja na Uczelnianych opiekunów praktyk zawodowych. Wszystkich nauczycieli akademickich oraz pracowników naukowo-technicznych zainteresowanych udziałem w pilotażowym projekcie – zapraszamy do zapoznania się z Ogłoszeniem, Regulaminem i do złożenia Formularza zgłoszeniowego. Zgłoszenia przyjmowane są w terminie od 30 marca 2017 do 28 kwietnia 2017.

 

Zapraszamy na rozmowy kwalifikacyjne

I etap REKRUTACJI studentów do płatnego Programu Praktyk Zawodowych został zakończony.Terminy rozmów dla poszczególnych kierunków odbędą się:

  • 31 marca 2017, godz. 9.00 – 11.30 dla studentów Inżynierii Materiałowej;
  • 03 kwietnia 2017, godz. 8.30 – 14.00 dla studentów Informatyki;
  • 03 kwietnia 2017, godz. 14.30 – 16.30 dla studentów Elektrotechniki;
  • 04 kwietnia 2017, godz.8.30 – 10.30 dla studentów Elektroniki i Telekomunikacji.

O szczegółach poinformujemy mailowo i telefonicznie bezpośrednio zainteresowanych. Rozmowy zostaną przeprowadzone w budynku C, pok. 300 b.

 

Uwaga !

Rekrutacja do płatnego projektu praktyk zawodowych została przedłużona do 29.03.2017 r. (środa) do godz. 16:00. Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem. Kwestionariusz zgłoszeniowy należy złożyć w Biurze Karier, Projektów i Współpracy w bud. C p. 300e, w godz. od 8:00 do 16:00.

 

Szanowny Studencie,

zapraszamy Cię do wzięcia udziału w pilotażowym projekcie pt. „Program Praktyk Zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” współfinansowanym ze środków Funduszy Unijnych. Celem tego projektu jest nabycie przez studenta nowych lub pogłębienie już posiadanych umiejętności, wiedzy i zachowań niezbędnych podczas wykonywania zawodu w branży ściśle związanej z kierunkiem kształcenia oraz stworzenie przydatnej sieci kontaktów zawodowych.

Pilotażowy program praktyk to 6-miesięczna płatna praktyka zawodowa, stypendium dla każdego praktykanta w wysokości do 10 000 zł, a także wsparcie dla praktykanta ze strony opiekuna uczelni i firmy. Oferta skierowana jest do studentów trzeciego roku studiów wszystkich kierunków prowadzonych w Instytucie Politechnicznym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie.

Rekrutacja dla studentów trwa od 15 do 24 marca 2017 roku. Chętnych do udziału w projekcie zapraszamy do zapoznania się z regulaminem rekrutacji uczestników i wypełnienia kwestionariusza. Wypełniony kwestionariusz należy złożyć osobiście w Biurze Karier, Projektów i Współpracy, budynek C, p. 300e (III piętro), w godz. 8:00-16:00 lub przesłać drogą elektroniczną na adres bkip@pwsztar.edu.pl. Rozmowa kwalifikacyjna (dla studentów, którzy zostali zakwalifikowani do projektu w I etapie) zostanie przeprowadzona w dniach 29-31 marca 2017 r.

Zaproponuj gdzie chciałbyś odbyć praktyki i nabyć nowe umiejętności zawodowe, nie zwlekaj, zapisz się już dzisiaj, liczba miejsc jest ograniczona!

Powrót do listy wiadomości

« Sierpień 2019 »
Sierpień
PnWtŚrCzPtSbNd
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

Sonda

Nasza nowa strona: