Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Poniedziałek, 19 sierpnia 2019
oferty pracy: 1744
oferty praktyk i staży: 169
zarejestrowani pracodawcy: 291
A A A

Dobre podpowiedzi

31.07.2017

Tutaj znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące projektu pn. "Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych"

 

1. Czy w ramach kosztów dodatkowych można starać się o zwrot kosztów zakupu laptopa?

W ramach kosztów dodatkowych można się starać o zwrot kosztów za zakupione materiały zużywalne niezbędne do wykonywania pracy podczas praktyki (np. odczynniki chemiczne, rękawiczki jednorazowe, itp.). Laptop, jeżeli jest niezbędny do wykonywania pracy podczas praktyki, powinien być udostępniony dla Studenta-Praktykanta przez pracodawcę, ponieważ to pracodawca przyjmujący na praktykę zobowiązuje się do zapewnienia Studentowi materiałów niezbędnych do odbycia praktyki.

2. Czy jest istnieje możliwość zwrotu zakupu eleganckiej odzieży?

Wg "Zasad zwrotu kosztów" Student–Praktykant może się starać o częściową lub całkowitą refundację poniesionych kosztów zakupu "...odzieży ochronnej, obuwia, nakryć głowy (jeżeli są wymagane z punktu widzenia właściwej realizacji praktyki; konieczne jest poświadczenie Zakładowego Opiekuna praktyk)". Eleganckiej odzieży nie można zaliczyć do odzieży ochronnej.

3. W sytuacji, gdy dojazd obejmuje połączenie obsługiwane tylko przez prywatnego przewoźnika, to czy jego zaświadczenie jest honorowane na równi z zaświadczeniami wystawianymi przez MPK, PKP?

Zaświadczenie od prywatnego przewoźnika jest traktowane na równi z zaświadczeniami wystawianymi przez MPK i PKP. W przypadku, gdy Student-Praktykant przedstawia zaświadczenia od przewoźnika o cenie biletu, jest to równoznaczne z tym, że Student dojeżdża na miejsce odbywania praktyki własnym środkiem transportu i zwraca się o zwrot kosztów dojazdu we własnym zakresie. W takim przypadku należy dopiąć do wniosku o zwrot kosztów "Zaświadczenie przewożnika o cenie biletu" i "Oświadczenie o dojeździe na miejsce odbywania praktyki własnym środkiem transportu". Wzory zaświadczeń (które można modyfikować) dostępne są w zakładce "Program praktyk zawodowych".

4. Czy zwrotem kosztów mogą być objęte zakupione przez Studenta-Praktykanta takie rzeczy jak; monitor, klawiatura, myszka itp. Co się z takim sprzętem stanie po zakończeniu praktyki?

Monitor, klawiatura czy mysz do komputera nie są materiałami zużywalnymi niezbędnymi do wykonywania pracy podczas praktyki.

5. Jeśli zwrot kosztów dojazdów dotyczy komunikacji miejskiej to czy załączając do wniosku bilet miesięczny musi to być bilet najtańszy z możliwych (np. bilet na jedną linię a nie bilet na wszystkie linie)?

Student-Praktykant wybiera najkrótszą i najtańszą możliwość dotarcia na miejsce odbywania praktyki.

6. Czy zwrotem kosztów mogą być objęte takie dodatkowe opcje oferowane przez Pracodawcę jak: karta MultiSport, imprezy integracyjne i rekreacyjne?

Powyższe "opcje", jeżeli oferowane są przez pracodawcę, to ich koszt pokrywa pracodawca. "Regulamin zwrotu kosztów" nie przewiduje refundacji ww. "opcji".

7. Czy zwrot kosztów obejmuje także zwrot za zakupione książki?

Istnieje taka możliwość zarówno w ramach zwrotu kosztów związanych z realizacją aplikacyjnej pracy dyplomowej, jak i kosztów dodatkowych związanych z odbywaniem praktyki. Student-Praktykant może wtedy otrzymać częściową lub całkowitą refundację zakupu niezbędnej do napisania pracy aplikacyjnej lub niezbędnej do wykonywania pracy na praktyce książki, niemniej jednak każdy przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie. Oczywiście zakup pomocy niezbędnych do napisania pracy aplikacyjnej lub wykonywania pracy na praktyce (w tym przypadku książki) powinien zostać szczegółowo uzasadniony przez Studenta we wniosku o zwrot kosztów (załącznik nr 1a lub 1b do "Zasad zwrotu kosztów"). Zakup książki musi także zostać szczegółowo uzasadniony przez Uczelnianego opiekuna praktyk i Zakładowego opiekuna praktyk na osobnej kartce podpiętej do wniosku.

8. Czy w ramach zwrotu kosztów można starać się o zwrot kosztów zakupu pendrive'a?

W ramach zwrotu kosztów będą zwracane koszty zakupu pendreive'a, jeżeli jest on niezbędny do wykonywania pracy podczas praktyki. Oczywiście zakup należy szczegółowo uzasadnić w składanym wniosku. Zasadność zakupu pendrive'a potwierdza także Zakładowy opiekun praktyk na osobnej kartce, którą należy następnie podpiąć do składanego wniosku.

9. Czy zwrot kosztów dodatkowych obejmuje zwrot za wyżywienie?

Zwrot kosztów nie obejmuje zwrotu kosztów zakupionego wyżywienia.

10. Jak należy uzasadnić zakup odzieży ochronnej?

Zakup odzieży ochronnej i innych rzeczy niezbędnych do prawidłowej realizacji praktyki w ramach PZ, powinien zostać uzasadniony przez zakładowego Opiekuna praktyk na osobnej kartce podpiętej twale do wniosku. Na uzasadnieniu powinna zostać umieszczona pieczęć imienna zakładowego Opiekuna praktyk (jeżeli taką posiada), pieczęć zakładu pracy oraz adnotacja, że jest to "UZASADNIENIE ZAKŁADOWEGO OPIEKUNA PRAKTYK"

11. Jaki dokument mam przedstawić, gdy jestem chory i nie dam rady przyjść na praktyki?

Aby udokumentować fakt niezdolności odbywania praktyki z powodu choroby, należy uzyskać "Zaświadczenie lekarskie" informujące o niezdolności Studenta-Praktykanta do odbywania praktyki  w określonym okresie. Student-Praktykant jest zobowiązany niezwłocznie zgłosić Zakładowemu Opiekunowi praktyk nieobecność na praktyce i odpracować ją w dogodnym terminie, uzgodnionym z Zakładowym Opiekunem praktyk zawodowych.

12. Kiedy będą zwracane koszty zakupu biletów jednorazowych?

Zwrot za bilety jednorazowe nastąpi tylko wtedy, gdy koszt ich zakupu, nie przekroczy ceny biletu miesięcznego z ulgą studencką na danej trasie. Zwrot kosztu biletów jednorazowych następuje w uzasadnionych przypadkach, każdy przypadek rozpatrywany jest indywidualnie. 

13. Jak należy poprawnie wymienić (nazwać) załączniki we wniosku o zwrot kosztów dodatkowych?

Wszystkie załaczniki, które podpinamy do składanego wniosku, należy trwale do niego przypiąć. Należy je podpiąć do wniosku w takiej kolejności w jakiej wymieniamy je w rubryce "Do wniosku dołączam dokumenty potwierdzające poniesione koszty". Każdy załącznik należy także prawidłowo opisać, przykład: 

 1. Faktura za odzież roboczą nr FA/23/2017;
 2. Opinia (uzasadnienie) zakładowego Opiekuna praktyk:
 3. Polisa ubezpieczeniowa NNW nr 45464687742;
 4. Potwierdzenie zapłaty za polisę NNW nr A000000gy;
 5. Umowa najmu lokalu mieszkalnego zawarta dnia 25.06.2017 roku;
 6. Wyliczenie zwrotu za najem lokalu mieszkalnego za miesiąc lipiec;
 7. Potwierdzenie zapłaty za najem lokalu mieszkalnego nr 8329642745;
 8. Faktura za zakup biletu miesięcznego za miesiąc lipiec nr Fa/98/2017;
 9. Lista obecności za okres od 1.01.2017 - 31.07.2017;
 10. Wyliczenie zwrotu za zakup biletu miesięcznego za miesiąc lipiec;
 11. itd...........................................................................

 14. Czy mogę zwrócić się o zwrot kosztu zakupu biletu miesięcznego na dwie linie autobusowe?

Jeżeli Student-Praktykant dojeżdża do miejsca odbywania praktyki dwoma liniami autobusowymi miejskimi (przykład: z Białej do Mościc - linia 3 i linia 0) i chce uzyskać zwrot za zakup biletu miesięcznego na obie wymienione linie autobusowe, w "Zaświadczeniu przewoźnika o cenie biletu" należy dopisać (komputerowo) następujące zdanie: "Zaświadcza się, że ww. trasa jest obsługiwana przez dwie linie autobusowe; nie ma możliwości pokonania wymiemionej trasy za pośrednictwej jednej linii autobusowej obsługiwanej przez MPK Sp. z o.o. w Tarnowie".

Natomiast, jeśli Student-Praktykant dojeżdza do Tarnowa z prywatnym przewoźnikiem a następnie przesiada się na autobus miejski (celem dotarcia na praktyki), powinien we wniosku o zwrot kosztów lub na osobnej kartce podpiętej do wniosku, uzasadnić konieczność dojazdu do miejsca odbywania praktyki dwoma (lub więcej) różnymi liniami autobusowymi różnych przewoźników. Uzasadnienie napisane na odrębnej kartce, którą należy twale przypiąć do wniosku, należy czytelnie podpisać.

15. Kiedy mogę złożyć wniosek o zwrot kosztów?

Biuro Karier, Projektów i Współpracy przyjmuje wnioski przez cały okres trwania PPZ. Ostatni wniosek należy jednak złożyć przed zakończeniem praktyk, czyli przed upływem 6 miesiąca rozliczeniowego praktyk. Jeżeli chcemy, aby zwrot kosztów nastapił w miesiącu składania wniosku, należy złożyć go w terminie podanym w "Zasadach zwrotu kosztów w ramach programu PZ".

 16. Kiedy i gdzie Opiekun uczelniany powinien złożyć  "Kartę czasu pracy w projekcie"?

"Kartę" nalezy złożyć po raz pierwszy po czwartym zakończonym miesiącu sprawowania opieki nad Studentem-Praktykantem (za każdy miesiąc sprawowania opieki) w ramach projektu PZ. "Karty" przyjmuje:

 • Biuro Karier, Projektów i Współpracy (p. 300e, budynek C);
 • oraz Dział Spraw Osobowych (p. M. Drwal, p. 016, budynek A).

"Karty" będą przyjmowane w obu miejscach bez podpisu Kierownika projektu. Jednostka, w której zostaną złożone "Karty", zadba o uzupełnienie brakującego podpisu, a także przekaże "Karty" dalej, celem wypłaty środków. "Kartę" należy podpisać w dwóch miejscach; pod tabelką oraz pod oświadczeniem.

17. Kiedy i gdzie Zakładowy Opiekun praktyk powinien złożyć "Oświadczenie dla Opiekuna zakładowego o sprawowaniu opieki nad studentami odbywającymi praktykę zawodową w ramach PPZ"?

"Oświadczenie" należy złożyć - po raz pierwszy, za każdy miesiąc opieki - dopiero po zakończonym czwartym miesiącu opieki nad Studentem-Praktykantem wraz z rachunkiem o wypłatę u pani Magdaleny Drwal w pokoju 019 mieszczącym się w budynku A, przy ul. Mickiewicza 8. "Oświadczenia" należy składać z podpisem Opiekuna uczelnianego.

18. Na jakiej podstawie rozliczany jest zwrot kosztów przejazdu do miejsca odbywania praktyki?

W przypadku przejazdu do miejsca odbywania praktyki środkami komunikacji publicznej, podstawą obliczenia kosztu jest bilet miesięczny z uzwględnioną ulgą studencką, ustalany proporcjonalnie do dni roboczych praktyki od wartości biletu miesięcznego. A w przypadkach niepełnych miesięcy - bilety jednorazowe z uwzględnieniem ulgi studenckiej na danej trasie.

W przypadku przejazdu własnym środkiem transportu koszt przejazdu ustalany jest na podstawie ceny biletu miesięcznego z uwzględnieniem ulgi studenckiej, proporcjonalnie do liczby dni roboczych praktyki od wartości biletu miesięcznego. W przypadku niepełnych miesięcy - bilety jednorazowe z uwzględnieniem ulgi studenckiej.

Refunadacja zwrotu kosztów przejazdu odbywa się z dołu.

19. Czy mogę ubiegać się o zwrot kosztów przesyłki odzieży ochronnej zamówionej w sklepie internetowym?

"Zasady zwrotu kosztów" nie przewidują zwrotu kosztów przesyłki za towar zakupiony w sklepie internetowym.

20. W jaki sposób należy udokumentować pierwszy miesiąc (niepłatny) praktyki w  "Karcie pracy praktykanta..."?

Lista obecności za pierwszy miesiąc praktyki (niepłatny), może być podstawą do zwrotu kosztów wspierających proces realizacji praktyk (np. zwrot kosztów za bilet miesięczny). Miesiąc ten należy oznaczyć jako zerowy albo pierwszy (przy czym należy pamiętać, że następny miesiąc płatny będzie oznaczony także jako "1"  w "Karcie pracy praktykanta..").

21. Ile razy należy dołączyć numer konta bankowego (załącznik nr 2) do "Wniosku o zwrot kosztów dodatkowych..."?

Numer konta bankowego należy złożyć tylko raz z pierwszym składanym wnioskiem.

22. Gdzie należy złożyć oryginał „Karty pracy praktykanta na pilotażowej praktyce zawodowej”?

Oryginał „Karty pracy praktykanta…” należy składać u Uczelnianego Opiekuna Praktyk Zawodowych po każdym pełnym zrealizowanym  miesiącu rozliczeniowym praktyki. W przypadku, gdy Student-Praktykant stara się o zwrot kosztów dodatkowych np. zwrot za bilet miesięczny, należy do wniosku dołączyć kserokopię „Karty pracy praktykanta…” (oryginał przedstawić do wglądu).

23. Jakie dokumenty należy złożyć, gdy staramy się o wypłatę stypendium?

W przypadku, gdy Student-Praktykant stara się o wypłatę stypendium po raz pierwszy,  powinien przygotować następujący komplet dokumentów:

 1. Potwierdzenie odbycia praktyki  (załącznik nr 1 do "Regulaminu wypłaty stupendiów"),
 2. Wniosek o wypłatę stypendium za praktykę (załącznik nr 2),
 3. Oświadczenie (załącznik nr 3),
 4. Numer konta bankowego (załącznik nr 4).

W przypadku, gdy Student-Praktykant stara się o wypłatę stypendium po raz drugi i kolejny  - wystarczy, gdy złoży:

 1. Potwierdzenie odbycia praktyki  (załącznik nr 1)
 2. oraz Wniosek o wypłatę stypendium za praktykę (załącznik nr 2). Pod zdaniem 2. oświadczenie wynikające z §3, pkt 2 Regulaminu wypłaty stypendium za praktykę” należy dopisać Oświadczenie zostało dołączone do pierwszego złożonego wniosku”.
Komplet ww. dokumentów należy składać w Dziale Pomocy Materialnej, budynek A, p. 030.
 
 

Powrót do listy wiadomości

« Sierpień 2019 »
Sierpień
PnWtŚrCzPtSbNd
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

Sonda

Nasza nowa strona: