Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Poniedziałek, 19 sierpnia 2019
oferty pracy: 1744
oferty praktyk i staży: 169
zarejestrowani pracodawcy: 291
A A A

Program Praktyk Zawodowych - IV nabór

19.01.2018

Dla studentów z kierunków Fizjoterapia, Pielęgniarstwo i Wychowanie Fizyczne (Instytut Ochrony Zdrowia)

unia_logo.jpg

UWAGA !

Wszystkie informacje dot. PPZ proszę o przesyłanie na maila: praktyki@pwsztar.edu.pl

 

Dokumenty do poprania tj.:

 • Arkusz Pilotazowej Praktyki Zawodowej .doc, .pdf
 • Pierwsza stona dziennika praktyki zawodowej .doc,.pdf
 • Dziennik pilotazowej praktyki zawodowej .doc,.pdf
 • Sprawozdanie praktykanta z pilotażowej praktyki zawodowej .doc, .pdf
 • Protokół zaliczenia pilotażowej praktyki zawodowej .doc,.pdf

 

Praca aplikacyjna

Praca aplikacyjna, którą realizuje Student, powstaje w wyniku jego inspiracji udziałem w projekcie 6-miesięcznych praktyk zawodowych. Temat pracy jest wynikiem dyskusji i współpracy Studenta i jego dwóch Opiekunów (zakładowego i uczelnianego) przy udziale Promotora (o ile nie jest nim równocześnie uczelniany Opiekun praktyk).

Aplikacyjna praca dyplomowa podejmuje temat praktyczny związany najczęściej ze specyfiką podmiotu, w którym realizowana jest praktyka zawodowa lub ze specyfiką branży, której dotyczy. Istotą tego typu prac jest możliwość praktycznego zastosowania niektórych rozwiązań w danym obszarze lub branży.

Na pierwszej stronie pracy aplikacyjnej oraz na stronie, na której umieszczamy podane poniżej zdanie, należy zamieścić logotypy projektowe. Należy pamiętać, że logotypy powinny być w oryginalnych kolorach. Logotypy znajdziesz tutaj>

Na pierwszej (drugiej, trzeciej) stronie pracy aplikacyjnej (jeżeli nie jest to możliwe, to na ostatniej stronie pracy) należy umieścić następujące zdanie: „Praca została zainspirowana udziałem w projekcie pn. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” realizowanym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie. Projekt koordynowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, wniosek o projektu nr POWR.03.01.00-00-P002/15”.

 

Dotyczy: Praw autorskich do prac dyplomowych w ramach PPZ, (opinia Prawnika, listopad 2017) ---->TUTAJ

 

Skany Kart pracy i innych dokumentów dot. PPZ prosimy przesyłać na adres: infobkip@pwsztar.edu.pl

 

Zasady wypełnienia wniosków o zwrot kosztów

Wnioski o zwrot kosztów prosimy uzupełniać komputerowo (wersja edytowalna)! Wszystkie dokumenty wymagane w projekcie dostępne są poniżej w wersji edytowalnej. Na dokumentach prosimy o wpisywanie adresu zameldowania, który podali Państwo w umowie.

Zwrot kosztów następuje „z dołu”, tzn. jeżeli chcemy uzyskać zwrot kosztu najmu za miesiąc lipiec, należy to uwzględnić dopiero we wniosku składanym po zakończeniu tego miesiąca, czyli w sierpniu. We wniosku należy podać okres za jaki starają się Państwo o zwrot kosztów najmu lub biletu miesięcznego w rubryce "Wykaz poniesionych kosztów".

Faktury przelewowe prosimy płacić ze swojego imiennego konta. Nie przyjmujemy i nie zwracamy kosztów zakupu faktur zapłaconych z konta siostry, brata, rodziców czy znajomych. 

Aby uzyskać zwrot kosztów najmu mieszkania (pokoju) należy dołączyć do wniosku o zwrot kosztów następujące dokumenty;

 1. ksero umowy najmu lokalu mieszkalnego (oryginał do wglądu);
 2. wyliczenie zwrotu za koszt najmu;
 3. dowód przelewu na konto wynajmującego;
 4. ksero listy obecności praktykanta na praktyce (karta pracy praktykanta na pilotażowej praktyce zawodowej) za okres, za który student ubiega się o zwrot kosztów.

Sposób wyliczenia zwrotu kosztu najmu – przykład:

 • okres, za który student ubiega się o zwrot kosztów najmu to od 1 lipca do 31 lipca;
 • w umowie najmu mieszkania (pokoju) opłata za najem wynosi 310 zł miesięcznie;
 • liczba dni w miesiącu lipcu: 31 dni;
 • student w podanym okresie odbył 20 dni praktyki (wg listy obecności);
 • 310 zł : 31 dni = 10 zł/dzień;
 • 20 dni praktyki x 10 zł = 200 zł;
 • czyli kwota podlegająca zwrotowi to 200 zł.

Ważne: Może się zdarzyć, iż w umowie najmu lokalu mieszkalnego jako najemcy są wymienione dwie osoby (lub więcej osób) i podana jest kwota najmu dla dwóch osób (lub więcej). Należy w takiej sytuacji we wniosku o zwrot kosztów dodatkowych w rubryce „Krótkie uzasadnienie dodatkowych kosztów poniesionych podczas odbywania praktyki” szczegółowo uzasadnić, dlaczego ubiegają się Państwo o zwrot kwoty innej niż kwota podana w umowie najmu, np.;

 • w umowie najmu widnieją dwie osoby jako najemcy;
 • kwota najmu w umowie to 700 zł na dwie osoby miesięcznie, czyli 350 zł / osobę;
 • we wniosku wnioskujemy o zwrot 350 zł;
 • w rubryce „Krótkie uzasadnienie……” wpisujemy szczegółowo na jakiej podstawie wyliczyliśmy kwotę 350 zł.

Należy także zwrócić uwagę na to, aby w potwierdzeniach wykonania przelewu jako ODBIORCA widniało imię i nazwisko (lub nazwa) wynajmującego, który jest wymieniony w umowie najmu lokalu mieszkalnego.  Aby nie powielać dopinania do wniosków kopii umowy najmu (do 1-go składanego wniosku należy kopię umowy najmu dopiąć - oryginał do wglądu), należy w poleceniu przelewu w rubryce "tytuł operacji" wpisać: opłata za najem za miesiąc ........ zgodnie z umową najmu numer ..... lub opłata za najem za miesiąc ..... zgodnie z umową najmu zawartą dnia ...... Natomiast we wniosku o zwrot kosztów, w rubryce "Wykaz poniesionych kosztów..." wymieniając koszt najmu mieszkania (pokoju), należy obok wpisać: "umowa najmu dołączona do wniosku nr ... (podać nr wniosku, do którego dołączono kopię umowy najmu)".

Przypominamy, że zwrot kosztu najmu będzie zwracany tylko w uzasadnionych przypadkach, każdy przypadek należy uzasadnić we wniosku o zwrot kosztów. 

Aby uzyskać zwrot za bilet miesięczny należy dołączyć do wniosku następujące dokumenty:

 1. fakturę za bilet miesięczny wystawioną na imię i nazwisko studenta-praktykanta lub bilet imienny;
 2. wyliczenie zwrotu za zakup biletu miesięcznego;
 3. ksero listy obecności praktykanta na praktyce (karta pracy praktykanta na pilotażowej praktyce zawodowej) za okres, za który student ubiega się o zwrot kosztów.

Sposób wyliczenia zwrotu za bilet miesięczny – przykład:

 • okres obowiązywania biletu miesięcznego: od 1 lipca do 31 lipca br.;
 • liczba dni kalendarzowych w okresie obowiązywania biletu: 31 dni;
 • cena biletu: 31 zł;
 • student w okresie ważności biletu odbył 20 dni praktyki (wg listy obecności);
 • 31 zł : 31 dni = 1 zł;
 • 20 dni praktyki x 1 zł = 20 zł;
 • kwota podlegająca zwrotowi to 20 zł.

Jeżeli student-praktykant dojeżdża na miejsce odbywania praktyki własnym środkiem transportu, by rozliczyć się w ramach zwrotu dodatkowych kosztów musi dołączyć do wniosku następujące dokumenty:

 1. zaświadczenie przewoźnika o cenie biletu miesięcznego (wzór zaświadczenia w wersji edytowalnej, który w razie potrzeby można modyfikować);
 2. oświadczenie o dojeździe na miejsce odbywania praktyki własnym środkiem transportu (wzór);
 3. wyliczenie zwrotu za bilet miesięczny (SPOSÓB WYLICZENIA PODANY WYŻEJ);
 4. ksero listy obecności praktykanta na praktyce (karta pracy praktykanta na pilotażowej praktyce zawodowej) za okres, za który student ubiega się o zwrot kosztów.

 

 

Firmy zakwalifikowane do projektu

Poniżej prezentujemy listę firm, które wezmą udział w projekcie „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych”, IV nabór. O miejscu swojej praktyki decydował student w porozumieniu z opiekunem praktyk z ramienia uczelni oraz w konsultacji z wybraną firmą oferującą miejsce na praktykę.

 1. Centrum Medyczne "Kol-Med." SPZOZ
 2. Geronimo M. Mielak, S. Zwolenik Sp. j.
 3. LKS "Jadowniczanka" Jadwoniki
 4. Mościckie Centrum Medyczne Sp. z o.o.
 5. Specjalistyczny Szpital im. Edwarda Szczeklika w Tarnowie
 6. Spółdzielnia Socjalna BioVitaMed
 7. Stowarzyszenie SIEMACHA
 8. Studio Fitness Dynamicca
 9. Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
 10. Zespół Przychodni Specjalistycznych Sp. z o.o.

Dziękujemy wszystkim firmom, za wzięcie udziału w rekrutacji do projektu.

Dokumenty do pobrania:

Zasady zwrotu kosztów w ramach PPZ .pdf

załączniki:

 • załacznik 1a: Wniosek o zwrot kosztów dodatkowych .doc, .pdf
 • załącznik 1b: Wniosek o zwrot kosztów związanych z realizacja aplikacyjnej pracy dyplomowej .doc, .pdf
 • załącznik 2: Wskazanie nr rachunku bankowego .doc, .pdf

 

Regulamin wypłacania stypendiów Studentom Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie uczestniczącym w projekcie Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych, IV nabór, .pdf

załączniki:

 • załącznik nr 1: Potwierdzenie odbycia praktyki .doc, .pdf
 • załącznik nr 2; Wniosek o wypłatę stypendium .doc, .pdf
 • załącznik nr 3: Oświadczenie .doc, .pdf
 • zalącznik nr 4: Wskazanie nr rachunku bankowego .doc, .pdf

 

Regulamin pilotażowej praktyki zawodowej .pdf

załączniki:

 • Arkusz Pilotazowej Praktyki Zawodowej .doc, .pdf
 • Karta pracy praktykanta (lista obecności) .doc, .pdf
 • Szczegółowy program pilotazowej praktyki zawodowej .doc,.pdf
 • Szczegółowy harmonogrm pilotażowej praktyki zawodowej .doc,.pdf
 • Pierwsza stona dziennika praktyki zawodowej .doc,.pdf
 • Dziennik pilotazowej praktyki zawodowej .doc,.pdf
 • Sprawozdanie praktykanta z pilotażowej praktyki zawodowej .doc, .pdf
 • Protokół zaliczenia pilotażowej praktyki zawodowej .doc,.pdf
 • Sposób wystawiania ocen podczas trwania i zaliczania PPZ .doc, .pdf

Wzór Umowy ze studentem .pdf

 

Koniec naboru Pracodawców/Podmiotów przyjmujących na praktyki zawodowe

Dnia 9 lutego 2018 roku zakończył się nabór Podmiotów/Pracodawców przyjmujących studentów na praktyki zawodowe w ramach projektu "Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych" - IV nabór. Przedstawiamy listę firm, które zgłosiły chęć udziału w projekcie wraz z liczbą miejsc na praktykę z podziałem na kierunki:

Fizjoterapia   

 1.       Centrum Medyczne "KOL-MED" SP ZOZ w Tarnowie – 4 miejsca;
 2.        Geronimo M.Mielak, S.Zwolenik Spółka Jawna – 10 miejsc;
 3.        Health Resort & Mecidal SPA Panorama Morska Zakład Opieki Zdrowotnej – 15 miejsc;
 4.        Mościckie Centrum Medyczne Sp. z o.o. – 5 miejsc;
 5.       Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie – 3 miejsca;
 6.       Szpital Wojewódzki im. św. Łukasz w Tarnowie – 17 miejsc;
 7.        Zespół Przychodni Specjalistycznych Sp. z o.o. w Tarnowie – 8 miejsc;                                                                                           

Wychowanie fizyczne  

 1.       Geronimo M.Mielak, S.Zwolenik Spółka Jawna – 4 miejsca;
 2.       Health Resort & Mecidal SPA Panorama Morska Zakład Opieki Zdrowotnej – 10 miejsc;
 3.       Ludowy Klub Sportowy "Jadowniczanka" – 1 miejsce;
 4.        Spółdzielnia Socjalna BioVitaMed - 1 miejsce;
 5.      Stowarzyszenie SIEMACHA – 4 miejsca;
 6.       Studio fitness Dynamicca Anita Berezka - 1 miejsce.

Pielęgniarstwo

 1.      Centrum Medyczne "KOL-MED" SP ZOZ w Tarnowie – 2 miejsca;
 2.      Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie – 7 miejsc;
 3.      Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza w Tarnowie – 11 miejsc.

 

Zapraszamy na rozmowy kwalifikacyjne

Zapraszamy studentów do II etapu rekrutacji czyli na rozmowy kwalifikacyjne do Programu Płatnych Praktyk Zawodowych - IV nabór. Terminy rozmów dla poszczególnych kierunków odbędą się:

 • dla studentów FIZJOTERAPII:

                                   -  6 lutego 2018 r., od 8:30 do 15:15;

                                   -  7 lutego 2018 r., od 8:30 do 10:30;

 • dla studentów WYCHOWANIA FIZYCZNEGO:

                                    - 8 lutego 2018 r., od 10:15 do 11:15;

 • dla studentów PIELĘGNIARSTWA:

                                    - 10 lutego 2018 r., od 8:30 do 13:00.

O szczegółach poinformujemy mailowo i telefonicznie bezpośrednio zainteresowanych. Rozmowy zostaną przeprowadzone w budynku C, pok. 300b. 

 

Uwaga! Przedłużona rekrutacja studentów!

Rekrutacja do projektu płatnych praktyk zawodowych dla kierunków: Fizjoterapia, Pielęgniarstwo i Wychowanie fizyczne została przedłużona do dnia 2 lutego 2018 r. do godz. 15:00. Zapraszamy!

 

REKRUTACJA studentów do 30 stycznia 2018 r.

Zapraszamy wszystkich studentów z kierunków kształcenia: Fizjoterapia (II rok), Pielęgniarstwo (II rok), Wychowanie fizyczne (II i III rok) do wzięcia udziału w programie płatnych praktyk.

Program PPZ to 6-miesięczna płatna praktyka zawodowa, w tym stypendium w łącznej wysokości do 10 000 zł dla każdego studenta, a także dodatkowe środki na zwrot kosztów dojazdu, zakwaterowanie, itp. PPZ współfinansowany jest ze środków europejskich. Program gwarantuje wsparcie ze strony uczelnianego i zakładowego opiekuna praktyk w czasie odbywania praktyki.

Celem tego projektu jest nabycie przez studenta nowych lub pogłębienie już posiadanych umiejętności, wiedzy i zachowań niezbędnych podczas wykonywania zawodu w branży ściśle związanej z kierunkiem kształcenia oraz stworzenie przydatnej sieci kontaktów zawodowych.

Chętnych do wzięcia udziału w IV naborze do projektu zapraszamy do zapoznania się z  Regulaminem rekrutacji i Ogłoszeniem, a także do uzupełnienia Kwestionariusza dla studenta (wersja .doc, wersja .pdf)

Kwestionariusz należy złożyć osobiście w Biurze Karier, Projektów i Współpracy, budynek C, pokój 300 e (III piętro) w godz. 8:00-16:00.

Zobacz filmy jak przebiegała realizacja praktyk w poprzednich naborach (TUTAJ)

 

NABÓR Podmiotów/Pracodawców PRZYJMUJĄCYCH na praktyki zawodowe

Do 9 lutego 2018 trwa NABÓR Podmiotów/Pracodawców, którzy zdecydują się na przyjęcie studentów PWSZ w Tarnowie na półroczne, płatne praktyki zawodowe w ramach projektu PPZ.

Zachęcamy do zapoznania się z Ogłoszeniem o naborze i Regulaminem naboru oraz do złożenia Formularza zgłoszeniowego (wersja .doc, wersja .pdf).

ZAPRASZAMY do współpracy i współrealizacji tego projektu.

 

NABÓR uczelnianych opiekunów praktyk

Wszystkich nauczycieli akademickich zainteresowanych udziałem w ww. projekcie, zapraszamy do zapoznania się z Ogłoszeniem, Regulaminem i do złożenia Formularza zgłoszeniowego (wersja .doc, wersja .pdf)

Zgłoszenia przyjmowane są do 30 stycznia 2018 roku.

 

 

 

 

Powrót do listy wiadomości

« Sierpień 2019 »
Sierpień
PnWtŚrCzPtSbNd
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

Sonda

Nasza nowa strona: